23rd April 2024

ถุงคลุมพาเลท

ถุงคลุมพาเลท

ถุงคลุมพาเลท

ใช้สำหรับป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในวัตถุดิบหรือสินค้าที่ทำการผลิตเสร็จแล้ว หรือเพื่อนำไปเข้ากระบวนการผลิตในขั้นตอนถัดไป ถุงมุ้งหรือถุงคลุมพาเลทนั้น บางครั้งสามารถใช้งานร่วมกับสารกันชื้นเพื่อป้องกันการเกิดสนิมหรือออกไซด์ได้ในระดับหนึ่ง

ถุงมุ้ง

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *