23rd April 2024

ถุงมุ้งสี

ถุงมุ้งสี
ถุงมุ้งสี

ถุงมุ้งสี
ถุงมุ้งสี

ถุงมุ้งที่สั่งผลิตทางลูกค้าสามารถสั่งแบบสีได้เพื่อที่จะนำไปใช้แยกแต่ละผลิตภัณฑ์ ในการนำไปคลุม โดยถุงยังคงความใสสามารถมองเห็นสินค้าที่คลุมอยู่ได้ชัดเจน

ถุงมุ้งสีเหลือง
ถุงมุ้งสีขาวนม
ถุงมุ้งสีฟ้า

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *