16th October 2021

ถุงมุ้งสี

ถุงมุ้งสี
ถุงมุ้งสี

ถุงมุ้งสี
ถุงมุ้งสี

ถุงมุ้งที่สั่งผลิตทางลูกค้าสามารถสั่งแบบสีได้เพื่อที่จะนำไปใช้แยกแต่ละผลิตภัณฑ์ ในการนำไปคลุม โดยถุงยังคงความใสสามารถมองเห็นสินค้าที่คลุมอยู่ได้ชัดเจน

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *